Kimyanın Temel Kanunları

cennet kaplan tarafından yazıldı.. Yayınlanma 9. Sınıf Kimya

II. BÖLÜM: Kimyanın Temel Kanunları

 

 A. Kütlenin Korunumu Kanunu

 

Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını  içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa  koyarak tartmış.Daha sonra fanusu içindekilerle birlikte  ısıtmış ,ısınan kalayın beyaz bir toz haline ( Sn O )dönüştüğünü gözlemlemiştir. Oluşan beyaz tozu ve fanusu tekrar  tarttığında başlangıçta belirlediği kütle ile eşit olduğunu gözlemlemiştir.Benzer deneylerle aynı sonuca ulaşmıştır.Oluşan beyaz tozu (Kalay oksit ) benzer yolla ısıttığında ise başlangıçta fanusa koyduğu Kalayın kütlesin eşit kütlede kalay elde ettiğini gözlüyor ve kendisini unutulmaz yapan  şu sonuca varıyor.“Madde yoktan var edilemediği gibi, vardan da yok edilemez. Sadece birinden ötekine dönüşebilir”

 

Bu ifadesi "Kütlenin Korunumu Yasası" diye bilinir

 

Bu günkü ifadesi ile;

 

Kimyasal olaylarda, tepkimeye giren maddelerin  kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir.  Bu olaya KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU denir.

 

Kütlenin korunumu Kanunu

 

1-Erime,donma,buharlaşma,yoğunlaşma gibi hal değişimleri ile çözünme gibi fiziksel olaylarda da korunur.

 

2-Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı, elde edilen ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

 

ÖRNEK;

 

Bir parça magnezyumun tümü 98 gr sülfürik asit ile tepkimeye giriyor.Oluşan magnezyum sülfatın kütlesi 120 gr ve açığa çıkan hidrojenin kütlesi ise 2 gr olduğuna göre kullanılan magnezyum kaç gramdır.

 

Magnezyumun kütlesi +Sülfürik Asidin kütlesi=Magnezyumun sülfatın kütlesi +Hidrojenin kütlesi

 

     ?                +               98                        =                       120 gr           +                 2 gr ۛ

 

Kütlenin korunumu kanununa göre;

 

Magnezyumun kütlesi+98=120+2

 

Magnezyumun kütlesi=24 gr dır.

 

ÖRNEK;

 

40 mlt Kükürt di oksit gazının 32 gr oksijenle tepkimesinden 160 gr  Kükürt tri oksit oluştuğuna göre Kükürt di oksitin aynı koşullarda öz kütlesi nedir?

 

Kükürt di oksit gazı kütlesi  +  oksijen gazı kütlesi    =    Kükürt tri oksit gazı kütlesi

 

         ?                          +                        32 gr                        =        160 gr

 

Kükürt di oksit gazı kütlesi+32=160

 

Kükürt di oksit gazı kütlesi=128 gr

 

Kükürt di oksit gazı öz kütlesi= m /V

 

Kükürt di oksit gazı öz kütlesi=128 gr/40mlt

 

Kükürt di oksit gazı öz kütlesi= 3.2 gr/mlt

 

ÖRNEK;

 

Saf olmayan 8 gr magnezyum  14,6 gr hidroklorik asitle reaksiyondan 19 gr magnezyum klorür ile 0,4 gr hidrojen gazı oluşuyor. Magnezyumun yüzde kaçı reaksiyona girmiştir?

 

Mg'mun kütlesi  + Hidroklorik Asidin kütlesi = Mg'mun klorürün kütlesi +Hidrojen gazının  kütlesi

 

   ?                                   14,6 gr                          19 gr                                        0,4 gr

 

Kütlenin korunumu kanununa göre;

 

Magnezyumun kütlesi+14,6=19 + 0,4

 

Magnezyumun kütlesi=4,8 gr'dır

 

8 gr Magnezyumdan kimyasal reaksiyona giren magnezyum kütlesi 4,8 gr dır

 

100 gr  Magnezyumdan                                kaç gr magnezyum reaksiyona girer

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                        ?= % 60 ' reaksiyona girmiştir.

 

B.Sabit Oranlar Kanunu 

 

1799 yılında Joseph Proust elementler birbirleri ile bileşik oluştururlarken belli oranda birleştiklerini buldu. Bugün sabit oranlar yasası olarak bilinen yasaya göre “Bir bileşiğin miktarı ne kadar olursa olsun, hangi yolla elde edilirse edilsin, bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır ”.

 

 Suyu örnek verecek olursak, suyun 18 gramında 16 gram oksijen varken 2 gramı hidrojendir. 9 gram suyun 8 gramı oksijen ve 1 gramı hidrojendir. Bu oran suyun ne şekilde elde edildiğine bağlı değildir ve su için her zaman sabittir

 

 H2 (g) +O2 (g)→ H2O (g)

 

2 g + 16 g = 18 g

 

Kütlece hidrojenin oksijene oranı daima 

 

  m H / m O =  2/16 = 1/8’ dir.

 

Bir başka örnekte bu oranın ne anlama geldiğini görelim.

 

Kalsiyum oksit bileşiğinde sabit oran  m Ca /mO = 5/2’ dir.

 

 Bu oran aşağıdaki şekilde yorumlanabilir.

 

1) 5 gram kalsiyum ile en fazla 2 gram oksijen birleşebilir; 7 gram kalsiyum oksit oluşur.

 

2) 7 gram kalsiyum oksit elde etmek için 5 gram kalsiyum 2 gram oksijen kullanılır

 

3) 7 gram kalsiyum oksit ayrıştırılırsa 5 gram kalsiyum 2 gram oksijen elde ederiz.

 

C.Katlı Oranlar Kanunu 

 

J.Dalton, yaptığı çalışmalarda  Joseph Proust'un sabit oranlar kanunundan yararlanarak iki farklı atom bir araya geldiğinde hep aynı bileşikleri mi oluşur sorusuna aradığı cevapta katlı oranlar kanununa ulaşır.Karbon elementiyle oksijenin oluşturduğu iki bilşik vardır bunlar karbon mono oksit ve karbon di oksit Karbon mono oksit bileşiğinde bir karbon atomu ile bir oksijen atomu birleşirken , Karbon di oksit bileşiğinde bir karbon atomu ile iki oksijen atomu birleşir.Her iki bileşikte karbon atom sayıları sabit tutulduğunda oksijen atomları arasında 1/2oranının olduğu gözlenir.Dalton'un  ulaştığı sunuca göre “iki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bunlardan birinin sabit miktarıyla birleşen ikincisinin değişen miktarları arasında  basit tam sayılı bir oran bulunur.” Bu şekilde  “Katlı Oranlar Kanunu” olarak bildiğimiz yasa bulunmuş oldu.

 

Dalton atom kuramı, kütlenin korunumu ve sabit oranlar yasalarına ve diğer deneysel gözlemlere dayanılarak önerilmiştir.

 

Dalton kuramının postulatları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 

Elementler, görünmeyen ve atom denilen bölünmeyen parçacıklardan oluşmuştur..

 

Bir elementin bütün atomları özdeş olup aynı, kütleye, büyüklüğe ve kimyasal özelliklere sahiptir ve diğer bir elementin atomlarından farklı özelliklere sahiptir.

 

Kimyasal tepkimeler, atomların düzenlenme türünün, birleşme seklinin değişmesinden ibarettir. Atomlar kimyasal tepkimede oluşamaz ve parçalanamazlar

 

Bileşikler birden çok elementin atomlarından oluşmuşlardır. Herhangi bir bileşikteki iki elementin atom sayılarının oranı bir tam sayı ya da basit tam sayılı kesirdir.

 

Dalton kuramı, iki açıdan başarılıdır.

 

Birincisi, kütlenin korunumu yasasını açıklar. Bir kimyasal tepkime, atomların yeniden düzenlenmesinden ibarettir ve sistemden hiçbir atom kaybolmuyorsa, tepkime sırasında toplam kütle sabit kalacaktır (Kütlenin korunumu)

 

İkincisi, bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve özelliği aynıdır. Eğer bir elementin tüm atomları kütlece aynı ise Bileşik nasıl elde edilirse edilsin. bileşiğin kütlece yüzde bileşimi aynıdır. (sabit oranlar)

 

NO2  ile  N2O           Katlı oranı 4/1

 

N2O ile  N2O3          Katlı oranı 1/3

 

NO2 ile  N2O4          Katlı oran.Kanuna Uymaz

 

C2H4  ile C3H6        Katlı oran.Kanuna Uymaz

 

NO2 ile   H2O          Katlı oran.Kanuna Uymaz

 

D.Sabit Hacimler Kanunu 

 

Dalton'a göre eğer iki element birbiriyle yalnızca bir bileşik veriyorsa bu bileşiğin molekülünde her  bir atomdan bir tane bulunur. Bu ifade suyun oluşumunu , NH3 ve  NO2   gibi gazların oluşumlarını  ve moleküllü taneciklerin verdiği reaksiyonları açıklamada yetersiz kalır.

 

  NO      +     O2           →      2NO

 

1 Hacim       1 Hacim              2 Hacim    Dalton'un ifadesi bu reaksiyonu açıklar ancak aşağıdaki reaksiyonları açıklamada yetersiz kalır.

 

ÖRNEK  A

 

  N2      +       3H2         →      2NH3

 

1 Hacim        3 Hacim             2 Hacim

 

ÖRNEK  B

 

2H2(g)     +     02(g)      →     2H20(g)

 

2 Hacim        1 Hacim             2 Hacim    bu tür reaksiyonların açıklanması  Joseph Gay-Lussac tarafından gerçekleştirilmiştir

 

       Joseph Gay-Lussac,

 

Kimyasal reaksiyonlara giren maddelerim kütleleri arasında sabit bir oranın bulunduğunu inceledik.Benzer şekilde bu maddeleri hacimleri arasında da sabit bir oran vardır.Sadece gazlara uygulanan ve Gay Lussac tarafından önerilen Hacim Oranları Kanunu şu şekilde tanımlanabilir.

 

"Kimyasal reaksiyona giren gaz halindeki element ya da bileşiklerin aynı basınç ve sıcaklık şartlarında hacimleri arasında tam sayılarla gösterilen bir oran vardır.Reaksiyon ürünü de gaz halinde ise ürünün reaksiyona giren gazlardan herhangi birinin hacmi arasında da sabit bir oran vardır."

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile