Fen ve Teknoloji Teog Hazırlık Soruları 8. Sınıf 50 Tane Test

Fen Çalışma Kitabı tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Fen ve Teknoloji Teog Hazırlık Soruları 8. Sınıf 50 Tane Test

1)DNA'yı oluşturan en küçük yapıya ne denir? 

a)Kromozom

b)Gen

c)Nükleotit

d)Atom

2)Aşağıdakilerden hangisinde bölünerek çoğalan canlılar birlikte verilmiştir?

a)Öglena - Bira Mayası

b)Mercan - Patates

c)Bakteri -Kara Yosunu

d)Amip - Terliksi Hayvan

3)Eşeysiz üreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Mitoz bölünmeye dayalıdır

b)Tek hücreli canlılarda gözlenir

c)Ana canlıdan farklı kalıtsal özelliklere sahip bireyler oluşur

d)Kalıtsal çeşitlilik olmaz

4)Bira mayalarında, hidrada,süngerlerde,deniz analarında görülen üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) bölünerek 

b) vejetatif

c) tomurcuklanma

d) yenilenerek

5)Aşağıdakilerden hangisi amip ile aynı şekilde üremez?

a)Öglena

b)Terliksi Hayvan

c)Hidra

d)Alg

 

6)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir rejenerasyon örneğidir?

a)Karaciğerin kendini tamamlaması

b)Kertenkelenin kopan kuyruğunun yerine tekrar yenisini oluşturabilmesi

c)Kemik iliğinden yeni kan hücrelerinin oluşması

d)Planaryada vücudun ön kısmından kesilen bir parçanın yeni bir planarya oluşturması

 

7)Renk körlüğü bakımından normal görüşlü bir çiftin ilk çocuğu renk körü erkek ise bu çiftin renk körü kız çocuğa sahip olma olasılığı kaçtır?

a)0                        b)1/4                           c)1/2                      d)3/4

8)Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmede ortak olarak gerçekleşir?

a)Kromozom sayısının sabit kalması

b)Bir hücreden iki yeni hücre oluşması

c)DNA eşlenmesi 

d)Üst üste iki bölünme gerçekleşmesi

 

9)Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin özelliklerindendir?

a)Tek hücreli canlılarda görülür

b)Bölünme sonucu oluşan hücrelerde kromozom sayıyı aynıdır 

c)Zigotun oluşumuyla başlar

d)Bölünme sırasında çekirdek ve sitoplazma bölünmesi iki kez gerçekleşir

 

10) 1- DNA'nın yapı birimidir

2-hücrenin yönetici molekülüdür

3-hücre çekirdeğinde bulunur ve kalıtsal özellikleri taşır

yukarıdaki ifadelerde 1,2,3 ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Nükleotit-DNA- Kromozom

b) DNA - Nükleotit - Kromozom

c) Nükleotit - Kromozom - DNA

d) DNA - Kromozom - Nükleotit

 

11) Lamarck'a göre canlının kullandığı organlar gelişir, kullanmadığı organlar ise küçülür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Lamack'ın görüşünü destekler ?

a)Yapışık parmaklılık

b)Orak hücreli anemi

c)Down sendromu

d)Spor yapan kişide kas gelişimi

12) Aşağıda resimleri verilen ürünlerden hangisi biyoteknolojik yöntemlerle elde edilmemiştir?

a)Sofra Tuzu                      b)Yoğurt                     c)Aşı              d)Sirke

 

13)Ali, dinamometre ile bir taşın ağırlığını havada 6N suda 2N olarak ölçüyor.

Buna göre Ali, taşa  su tarafından uygulanan kaldırma kuvvetini kaç N hesaplamalıdır?

a)2                                 b)4                           c)6                                    d)8

 

14)K cismi sıvı içerisine bırakıldığında askıda kalıyor. K cismi 100N olduğuna göre , askıda kaldığı sıvının kaldırma kuvveti kaç N' dur?

a)100                           b)60                   c)50                      d)25

15) İnsanda kaç adet homolog kromozom bulunur?

a) 20                           b)46                           c)23                        d)34

 

16)Dünyanın en hızlı üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a)vejetatıf                       b) rejenerasyon                      c)tomurcuklanarak           d) bölünerek

 

17)Genetik birimi kurucusu kimdir?

a) Gregor MEDEL

B)Darwin

c)Lamore

d)Einstein

 

18) Genotipin dışa yansıması aşağıdakilerden hangisidir?

a)fenotip 

b)nanotip

c)mendel

d)genotip

 

19)Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme sırasında gerçekleşmez?

a)Hücre bölünmesi

 b)Sitoplazma bölünmesi

c)Hazırlık aşaması

 d)Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi

 

20)DNA'da iki zinciri birbirine bağlayan bağın adı nedir ?

a)zayıf hidrojen bağ

b)helyum bağ

c)keratin bağ

d)atom bağı

 

21)Aşağıda verilenlerden hangisinin adaptasyon için yanlıştır?

a)Canlıların yaşam şansını arttırabilir

b)Kalıtsaldır

c)Canlıların üreme şansını arttırabilir

d)Her bir adaptasyon çeşidi sadece belli bir yanlıda görülür

 

22)Aşağıda verilenlerden hangisinde maddede fiziksel değişme gerçekleşir?

a) Yemeğin bozulması

b) Suyun buharlaşması

c) Odunun yanması

d) Sütün ekşimesi

 

23)Kimyasal tepkimede aşağıdaki özelliklerden hangisi değişebilir?

a)Atomların elektron sayısı

b) Toplam kütle

c)Atomların sayısı ve cinsi

d)Atomların proton sayısı

 

24) Aşağıdakilerden hangisi kayganlık hissi verir ve turnusol kağıdını maviye çevirir?

a) Tuz ruhu

b)Zaç yağı

C) Kezzap

d)Potas-kostik

 

25) Açık hava basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a)Barometre ile ölçülür

b) Birimi atmosfer'dir  (atm)  

c) Varlığını Toriçelli ispatlamıştır

d)Kısaca P harfi ile gösterilir

 

26)Deniz kenarından yükseklere çıktıkça yer çekimi kuvveti .........için açık hava basıncı azalır.

Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)artacağı

b)azalacağı

c)sabit kalacağı

d) sıfırlanacağı

 

27)Toriçelli deneyi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

a)Rüzgara

b)Neme

c)Deney tüpünü şekline

d)Sıcaklığa

 

28) Kapalı kaplardaki gaz basıncı..... ile ölçülür.

 Açık hava basıncı....... ile ölçülür.

Noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)barometre - manometre

b)manometre - barometre

c)toriçelli - barometre

d)manometre - atmosfer

 

29)Aşağıdakilerden hangisi metallere ait bir özellik değildir?

a)Parlaktırlar

b)Bütün metaller katıdır

c)Erime ve kaynama noktaları yüksektir

d) Kararsızdırlar

 

30)Aşağıdakilerden hangisi ametallerin en asil üyelerinden değildir?

a) He                      b) H                        C) Ne                    d)Ar

 

31) Aşağıdakilerden hangisi soygazların özelliklerindendir?

a)Isıyı iyi iletirler

b)Doğada katı halde bulunurlar

c)Tel ve levha haline getirilebilirler

d)Asla bileşik oluşturmazlar

 

32) 3. periyot 3A grubunda bulunan elementin proton sayısı kaçtır?

a)13                         b) 23                   c) 3                    d)33

 

33)Periyodik tablonun sağ tarafında........ bulunur.

    Periyodik tablonun sol tarafında ..........bulunur .

Noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) yarı metal - soygaz

b) metal - ametal 

c) ametal - metal

d) ametal - yarı metal

 

34) 7A grubunun özel adı nedir?

a) Alkali metal                   b) Toprak alkali metal             c)asal gazlar                 d)Halojenler

 

35)Periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru indikçe aşağıdakilerden hangisi değişmez?

a)Yörünge sayısı

b)Atom numarası

c)Metallik

d)Değerlik elektron sayısı 

 

36)Kovalent bağlı bileşikler mikroskop altında incelendiklerinde nasıl görünürler?

a)K ristalli yapıda

b)Moleküllü yapıda

c)Atomik yapıda

d)İyonik yapıda

 

37) AlN bileşiğinin bağ türü aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kovalent                         b)Apolar               c)Polar                          d)İyonik

38) Aşağıdakilerden hangisi farklı bir değişime uğramıştır?

a) Demirin paslanması

b) Sütün yoğurt olması

c) Buzun erimesi

d) Bitkilerin fotosentez yapması

 

39)Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tepkime sonucunda korunmaz?

a)Fiziksel özellik

b)Atomun cinsi

c)Toplam kütle

d)Atomun sayısı

 

40) Aşağıdakilerden hangisi farklı türde bir yanma gerçekleştirmiştir?

a) Kağıdın yanması

b) Kuşun uçması

c) Solunum

d) Demirin paslanması

 

41)Aşağıdakilerden hangisi yanma tepkimesi değildir?

a)Demirin paslanması

b)Solunum

c)Nefes alıp verme

d)Kağıdın yanması

42)Aşağıdakilerden hangisi asitlere ait bir özellik değildir?

a)Tatları ekşidir

b)Yakıcı ve parçalayıcıdır

c)Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir

d)Ele kayganlık hissi verir

 

43)Aşağıdakilerden hangisi bir ayıraç değildir?

a)Metil oranj çözeltisi

b)Fenol ftalein çözeltisi

c)Karbonat

d)Turnusol kağıdı

44)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Metaller ametaller ile iyonik bağ oluşturur.

b)Metaller kendi aralarında bileşik oluşturabilir.

c)Ametaller kendi aralarında kovalent bağ oluşturur.

d)Asal gazlar asla bileşik oluşturmaz.

 

45)Sıvıların basıncı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

a)sıvının cinsine

b)sıvının yoğunluğuna

c)kabın şekline

d)sıvının miktarına

 

46)Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

a)Ördeklerin perdeli ayakları 

b)Bıçakların bilenmesi

c)Kar ayakkabısı

d)Paletli iş makineleri

 

47)Aşağıdaki hastalıklardan hangisi farklı bir kromozom üzerine taşınır?

a)Albino

b)Orak hücreli anemi

c)Altı parmaklılık

d)Hemofili

 

48)Aşağıda verilenlerden hangisi mutasyon örneğidir?

a)Yeşil bir yaprağın ışıksız ortamda sararması.

b)Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda farklı renklerde çiçek açması.

c)İnsanın orak hücreli anemi hastası olması.

d)Sirke sineklerinin sıcaklık durumuna göre farklı kanat yapısına sahip olması.

 

49)Aşağıdakilerden hangisi kovalent bağın özelliklerinden değildir?

a)Ametal atomlar arasında gerçekleşir.

b)Elektrik akımını iletir..

c)Elektron ortaklaşması sonucu oluşur.

d)Element ve bileşik molekülü oluşmasını sağlar.

 

50)Aşağıdaki elementlerden hangisi kovalent bağ yapmaz?

a) Ca                      b)O                  c)N                 d)H

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile