Fen Ve Teknoloji-Deneme Test-10

ersin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

1)   I.   C   +    O2      ----------->   CO2

       

      II.   2H2     +   O2    ----------->  2H2O

 

    III.  FeO  ---------->  Fe    +    O

  Tepkimelerinden hangileri sentez reaksiyonudur?

   

      A.  III           B. II – III   

      C.  I – II        D. I – II – III 

 

2)Aşağıdaki tepkimelerden hangisi endotermik tepkimedir?

 

A)Fotosentez tepkimesi     B)Solunum tepkimesi

C)Kömürün yanması        D)Suyun donması

   

3) CH4       +    O2    ------------>   CO2   +   H2O   

      Kimyasal  denklemi denkleştirildiğinde  O2 ‘ in  katsayısı kaç olmalıdır?

 

       A.  1          B.  2   

       C.  3/2        D.  4

 

4)  X : Ekşi tada sahiptir

    Y  : Metallerde aşındırıcı etki yaparlar

    Z  : Ele kayganlık hissi verir

    X,Y ve Z ile ilgili hangi seçenekte verilenler doğrudur?( 5 puan )

            X        Y        Z

    A)         Baz        Baz        Baz

    B)        Baz        Asit        Asit

    C)         Asit        Baz        Asit

    D)         Asit        Asit        Baz

 

5)    3 MgO  +  XH3PO4                  Mg 3(PO4)2   +YH2O

       Tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde X ve Y’nin yerine sırasıyla  

       aşağıdakilerden hangisi yazılır?

          A)  3      2                B) 1    3      

          C) 2    3                   D) 3     4

6)Mayoz bölünmeyi mitoz bölünmeden ayıran ve canlılarda çeşitliliği sağlayan olay aşağıdakiler-                                        den hangisidir?

 

A) Mayozun üreme ana hücrelerinde görülmesi

B) Mayoz sonucunda 4 hücre oluşması

C) Parça değişimi

D) Kromozom sayısının değişmemesi

 

7)

I) Hamurun mayalanması    a) Vejetatif üreme ile çoğalma

II) Gülün kesilen dalından yeni bir gül bitkisinin meydana gelmesi     b) Tomurcuklanma ile çoğalma

III) Amibin belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra bölünerek çoğalması    c) Bölünerek çoğalma

IV) Hidranın Çoğalması    d) Tomurcuklanma ile çoğalma

Yukarıdaki tabloda eşeysiz üreme ile çoğalmaya verilen örneklerin doğru sıralaması aşağıdaki      şıklardan hangisinde verilmiştir?

    

    I    II    III    IV

A)    a    d    c    b

B)    b    a    c    d

C)    c    a    d    b

D)    b    d    a    c

 

8)Bir maddenin oksijenle birleşmesine ait tepkimelere “yanma tepkimesi “ denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanma tepkimesidir?

 

A)  H2O                     H2    + ½ O2  

B)  CH4   + 2O2             CO2  + 2H2O

C) HCI +  N2OH              NaCl  + H2O

D) Fe2O3  + 2Al            2 Fe  + Al2O3

 

 

9)Asitlerin sulu çözeltileri için hangileri söylenemez?

A)    Mavi turnusol kağdını kırmızıya çevirirler

B)    Elektrik akımını iletirler

C)    Bazlarla  tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar

D)    Ph değerleri 7 ile 14 arasındadır.

 

10) HCl + X                      NaCl + H2O tepkimesinde ;

    Aşağıdakilerden hangisi X maddesinin bir özelliğidir?

A)    Metallerle reaksiyonundan hidrojen gazı açığa çıkar

B)    Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir

C)    Tadları acıdır

D)    Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir

 

 

 

11) Hücrelerimizde gerçekleşen,besinlerin oksijen ile tepkimesi ne tür 

    reaksiyonlara örnektir?

A)    Yanma reaksiyonu

B)    Yerdeğiştirme reaksiyonu

C)    Endotermik reaksiyon

D)    Sentez reaksiyonu

 

12)Aşağıdakilerden hangisi vücutta enerji hammaddesi olarak kullanılmaz?

 

A)Yağ        B)Protein    

C)Karbonhidrat    D)Vitamin                            

 

 

13)    I. X               X+ + e-

 

II. H2O (k)                 H2O (s) 

 

III. Katı naftalin            Gaz naftalin

 

Yukarıdakilerden hangileri endotermik bir olaydır?

 

A) Yalnız I        B) Yalnız II        

C) I, II        D) I, II, III

 

14)Aşağıdaki çözeltilerden hangisi elektriği iletmez?

 

A) Asit çözeltisi    B) Tuz çözeltisi    

C) Baz çözeltisi    D) Şeker çözeltisi

 

15) Kimyasal bağların oluşmasında hangi tanecik rol oynar?

    

A) Proton    B) Elektron    

C)Nötron    D) Atom çekirdeği

 

16) Nötr halde 15 tane elektron ve 16 tane nötrona sahip X atomuna ilşkin aşağıda verilen yargıların hangisi yanlıştır?

 

A) Ametaldir                                                       

B) 3. periyot 5A grubu elementidir.

D) 13Y atomu ile Y3X2 bileşiğini oluşturur.        

D) İyonik ve kovalent bağlı bileşik yapabilir.

 

17) CxH8 + YO2  › 5CO2 + 4H2O

Kimyasal tepkime denklemindeki X ve Y sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 

            X                Y

 

A)        5                 7

B)        5                 5

C)        7                 5

D)        5                 9/2

 

 

18)Bir öğrenci yaptığı deneyde iki ayrı beherglastaki sıvıların pH’ını ölçüyor. 1. beherglastaki sıvının pH’ının 4, 2. beherglastaki sıvının pH’ının 10 olduğunu gözlemliyor.

Buna göre beherglaslardaki sıvılar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

               I.                      II.    

        ------------         --------------

 

A)        Sirke             Amonyak

B)        Tuz               Sirke

C)        Amonyak           Tuz

D)        Amonyak           Sirke ,

 

 

19)Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi için oksijene ihtiyaç yoktur?

 

  A)  Yanma        B)  Paslanma     C) Oksitlenme   D)  Elektroliz

 

20)Dışarıya ısı vererek gerçekleşen tepkimeler ekzotermiktir.

Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi ekzotermiktir?

 

A)Buzun erimesi         

B)Suyun elektrolizi

C)Kağıdın yanması        

D)Katı naftalinin süblimleşmesi

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile