Tohumdan Fidana Neden Önemli

Gönül Koca tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları

Tohumdan Fidana

Çiçeğin yapısını ve görevini yukarıda gördük. Bitkilerin diğer bölümleri olan kök,

gövde ve yaprak da çiçek gibi bitkilerin önemli organlar›ndand›r. fiimdi bu bölümlerin

yap› ve görevlerini k›saca hat›rlayal›m. Kök, toprağ›n alt›nda bulunan, bitkiyi toprağa

bağlay›p ona su ve madensel maddeler sağlayan organd›r. Gövde, çoğunlukla toprağ›n

üzerinde bulunan; yaprak, tomurcuk, çiçek ve meyve gibi organlar› tafl›yan; kökten

gelen su ve madensel maddeleri yapraklara kadar götüren organd›r. Yaprak çoğunlukla

yeflil renklidir. Yaprağa yeflil renk veren yap›lara klorofil denir. Yapraklar›n en önemli

görevi fotosentez yapmakt›r. Bitki, fotosentezle topraktan ald›ğ› su ve havadan ald›ğ›

karbon dioksitten, günefl enerjisi yard›m›yla klorofillerde besin (glikoz) üretir.

K›fl sonu toprağa ekilen domates tohumu, baharda filizlenir ve genç bitkiyi oluflturur.

Bir süre sonra bitki, filizlenir ve genç bitkiyi oluflturur. Bir süre sonra bitki çiçek açar. Bu

çiçek olgunlafl›r ve parlak sar› rengiyle döllenmeye haz›r hâle gelir. Polenler, çeflitli yollarla

çiçekten çiçeğe tafl›n›r ve döllenme gerçekleflir. 

Bir süre sonra domates çiçeğinin yapraklar› bozularak dökülür. Çiçeğin iç k›sm›nda

bulunan yumurtal›k geliflerek meyveyi oluflturur. Yeflil renkli olan küçük domates

meyveleri bir süre daha geliflir. Meyve, büyümesini sürdürür fakat rengi hâla yeflildir ve

serttir.

Olgunlaflma sürecine giren meyvenin rengi yeflilden k›rm›z›ya dönüflür ve biraz

yumuflam›flt›r. Dal›ndan kopar›larak sofram›za ulaflan domatesi kestiğimizde içinde

küçük sar› tohumlar görürüz.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile