Neden Çimlenirler

Gönül Koca tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Performans ve Proje Ödevleri

Tohumun içindeki embriyo canlıdır. Normal bir ortamda embriyo bir çeflit uyku

hâlindedir. Canl›l›k faaliyetleri en alt düzeydedir. Nemli ve uygun ›s›daki ortamda

kalan bir tohumda embriyonun canl›l›k faaliyetleri h›zlan›r. Embriyo büyümeye bafllar.

Embriyonun geliflmesi sonucu kök, gövde ve yapraklar oluflur.

Çimlenme flartlar› : Bir tohumun çimlenebilmesi için tohumda aranacak ilk flart

canl› olmas›d›r. Çürümüfl, piflirilmifl veya parçalanm›fl tohumlar çimlenemezler.

Çimlenmeyi etkileyen ortam flartlar› flunlard›r:

1. Su

2. Uygun s›cakl›k

3. Hava (Oksijen)

Tohumlar›n çimlenebilmesi için suya ihtiyaçlar› vard›r. Fakat fazla sulu ortam da

zararl›d›r. Çünkü tohum hava alamaz ve fazla su ile çürür.

Çimlenme için uygun s›cakl›k da gereklidir. S›cakl›k, embriyonun canl›l›k

faaliyetlerini ve büyümesini h›zland›r›r. Her tohum için uygun olan s›cakl›k farkl›d›r.

Tohumlar›n çimlenerek geliflebilmesi için yeterli derecede oksijen de gereklidir.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile