Hava Kirliliği

Hamitcan Mert tarafından yazıldı.. Yayınlanma 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.

Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir.

 

Çeşitleri 

 

Hava kirliliğini kaynaklarına göre üçe ayırabiliriz

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği [değiştir]

Isınma amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine yol açar.

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği [değiştir]

Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör oluşturmaktadır.

Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği [değiştir]

Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevrenin korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması, hava kirliliğine sebep olur.

Hava kirliliğinin etkileri 

 

Kirli hava, insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına sebep olmaktadır. Örneğin; kurşunun kan hücrelerinin gelişmesini ve olgunlaşmasını engellediği, kanda ve idrarda birikerek sağlığı olumsuz yönde etkilediği, karbon monoksit (CO)'in ise, kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınmasını aksattığı bilinmektedir. Bununla birlikte kükürt dioksit (SO2)'in, üst solunum yollarında keskin, boğucu ve tahriş edici etkileri vardır. Özellikle duman akciğerden alveollere kadar girerek olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca kükürt dioksit ve ozon bitkiler için zararlı olup; özellikle ozon, ürün kayıplarına sebep olmakta ve ormanlara zarar vermektedir.

Sanayi, endüstri ve ısınmada kullanılan fosil yakıtlar ile ormanların tahribi ve arazi değişmesi sonucu, atmosferdeki karbondioksit miktarının %5 oranında arttığı tespit edilmiştir. Bunun ise küresel ısınmaya yol açabileceği öngörülmektedir.

Alınabilecek tedbirler 

 

Hava kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirler:

Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı, ayrıca sanayi kuruluşları yer seçimi düzenli yapılmalı,

Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli,

Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli,

Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli,

Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirilmeli,

Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli,

Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı,

Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı,

Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı,

Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı,

Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanlar artırılmalı, planlanmalı, sanayi atıklarının yeterince filtre edilmeden havaya verilmesi önlenmelidir.

Kentlerde arabaların egzozlarından kaynaklanan kirliliğin azaltılması için önlemler alınmalıdır. Bu kirleticiler kış aylarında ozon oluşmasına neden olduğu için canlıların solunumunu güçleştirir.

İnsanlar toplu taşımacılığa özendirilmeli, yakıt olarak kullanılan doğal gazın toplu ulaşım araçlarında kullanılması yaygınlaştırılmalıdır.

Ormanların tahribatı önlenmeli, ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir.

Kloroflorokarbon gibi maddelerin etkileri ile ozon tabakası zarar görmektedir. Bu maddelerin yerine kullanılabilecek kimyasallar araştırılmalıdır.

 

Hava kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirler: • Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı, ayrıca sanayi kuruluşları yer seçimi düzenli yapılmalı, • Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli, • Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli, • Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli, • Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirilmeli, • Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli, • Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı, • Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı, • Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı, • Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı, • Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanlar artırılmalı, planlanmalı, sanayi atıklarının yeterince filtre edilmeden havaya verilmesi önlenmelidir. • Kentlerde arabaların egzozlarından kaynaklanan kirliliğin azaltılması için önlemler alınmalıdır. Bu kirleticiler kış aylarında ozon oluşmasına neden olduğu için canlıların solunumunu güçleştirir. • İnsanlar toplu taşımacılığa özendirilmeli, yakıt olarak kullanılan doğal gazın toplu ulaşım araçlarında kullanılması yaygınlaştırılmalıdır. • Ormanların tahribatı önlenmeli, ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir. • Kloroflorokarbon gibi maddelerin etkileri ile ozon tabakası zarar görmektedir. Bu maddelerin yerine kullanılabilecek kimyasallar araştırılmalıdır.

 Çevre kirliliği

Hava kirliliği

Asit yağmuru · Atmosferik dispersiyon modellemesi · Dumanlı sis · Hava Kalitesi Endeksi · İç hava kalitesi · Kloroflorokarbon · Küresel damıtma (çekirge etkisi) · Küresel ısınma · Küresel kararma · Ozon tabakasının incelmesi · Partikül

Su kirliliği

Atıksu · Çevresel izleme · Deniz kirliliği · Deniz atıkları · Gemi kirliliği · Hipoksi (oksijen azalması) · İlaç ve kişisel bakım ürünleri · Kentsel akış · Okyanusların asitlenmesi · Ötrofikasyon · Petrol sızıntısı · Su durgunluğu · Su kalitesi · Su kaynaklı hastalıklar · Tatlısu çevresel kalite parametreleri · Termal kirlilik · Yüzeysel akış · Oyuncak ördek olayı

Toprak kirliliği

Biyoremidasyon · Elektrik direnç ısıtması · Herbisit · Pestisit · Zemin Kılavuz Değerleri

Radyoaktif kirlenme

Çevrede aktinitler · Çevrede plütonyum · Çevrede radyum · Çevrede uranyum · Çevresel radyoaktivite · Fisyon ürünü · Nükleer serpinti · Radyasyon zehirlenmesi

Diğer kirlilik türleri

Gürültü (ses) kirliliği · Görüntü kirliliği · Işık kirliliği · Radyo spektrum kirliliği

Hükümetler arası anlaşmalar

Montreal Protokolü · Kyoto Protokolü · CLRTAP · OSPAR · Stockholm Sözleşmesi

Başlıca kuruluşlar

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (USEPA) · Avrupa Çevre Ajansı (EEA) · Greenpeace

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile