10.Sınıf Biyoloji Fotosentez ve Kemosentez Reaksiyonları Testleri 2

cennet kaplan tarafından yazıldı.. Yayınlanma 10. Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları ve Testler

10.Sınıf Biyoloji Fotosentez ve Kemosentez Reaksiyonları Testleri 2

 

Soru 1

Bitki hücrelerinde gerçekleşen, aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi, fotosentez reaksi­yonları sırasında meydana gelmez?

AKarbon dioksitin özümlemede kullanılması

BKlorofil pigmentlerinin, elektron vericisi olarak görev yapması

CDış ortama oksijen verilmesi

DETS reaksiyonlarında, oksijenin son elektron alıcısı olarak görev yapması

EKloroplastın sıvı kısmında, enzimatik reaksiyonların gerçekleşmesi

Soru 2

Bir bitki hücresinde; I.Küçük organik moleküllerden, kompleks mo­leküllerin sentezlenmesi II.Işık enerjisi kullanılarak, suyun iyonlarına ay­rıştırılması III.Elektron taşıma sistemi kullanılarak ATP nin sentezlenmesi IV.İnorganik moleküllerden, organik besin mo- nomerlerinin sentezlenmesi şeklindeki metabolik olaylardan hangileri, çift zarlı organeller tarafından, ortak olarak ger­çekleştirilebilir?

AI ve II

BI ve III

CII ve IV

D II ve III

EIII ve IV

Soru 3

Bazı ototrof bakteriler, inorganik maddelerin ok­sitlenmesiyle elde ettikleri enerjiyi kullanarak, or­ganik besinleri sentezleyebilirler (kemosentez). Bu yöntemle besin üretilmesi sırasında gerçek­leşen, I.Besin üretilmesini sağlayan reaksiyonların, sitoplazmada gerçekleşmesi II.Gerekli enerjinin üretilmesi için, bazı azotlu bileşiklerin oksitlenmesi III.Organik besinlerin yapısındaki karbon için, atmosferdeki C02 nin kullanılması şeklindeki olaylardan hangileri, fotosentez ya­pan bakterilerde de görülür?

AYalnız I

BYalnız II

CYalnız II

Dl ve III

EII ve III

Soru 4

Bitkilerdeki fotosentezle ilgili, aşağıda verilen olaylardan hangisi, diğerlerinden daha önce gerçekleşir?

AKlorofilin ışığı soğurması

BC02 nin hidrojenlerle indirgenmesi

CH20 nun parçalanarak 02 ye dönüşmesi

DKloroplastta ATP ve NADPH2 üretilmesi

EC02 nin ribuloz di fosfat ile birleşmesi

Soru 5

Aynı özelliklere sahip iki su bitkisi alınarak; biri aydınlık, diğeri ise karanlık bir ortamda bulunan deney tüplerine konuyor.     Bu deney düzeneklerinde, I.A bitkisinin bulunduğu tüpün üst kısmında oksijen gazı birikirken, B bitkisininkinde kar­bon dioksit gazı birikir. II.A bitkisinde ağırlık artışı, B bitkisinde ise ağır­lık azalması meydana gelir. III.A bitkisi sadece fotosentez yaparken, B bitki­si sadece oksijenli solunum yapabilir. durumlarından hangilerinin oluşması beklenir?

AYalnız I

BYalnız II

CI ve II

DYalnız II

EHepsi

Soru 6

Hem ışıklı, hem de karanlık ortamlarda; bazı inor­ganik maddelerden organik besinlerin üretimini (karbondioksit özümlemesini) yapabilen canlıla­ra “kemosentetik ototrof” adı verilir. Bu özellikteki canlılara; I.Monera alemi II.Bitkiler alemi III.Mantarlar alemi şeklindeki alemlerden, hangilerinde örnek tür­ler vardır?  

AYalnız I

BYalnız II

CI ve III

DI ve III

EIİ ve III

Soru 7

Fototosentezin ışıklı devre raaksiyonları, devirli ve devirsiz fotofosforilasyon olmak üzere iki ka­demede gerçeleşir.

ASuyun iyonlarına ayrıştırılması

BKlorofil molekülünün yükseltgenmesi ve indirgenmesi

CAtmosfere 02 verilmesi

DNADPH2 moleküllerinin sentezlenmesi

Eİki çeşit klorofil molekülünün görev yapması

Soru 8

   Bu verilere göre, grafiğin numaralı evreleri için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

AI de üretilen oksijen oranı, II de üretilenden daha azdır.

BParçalanan toplam su miktarı, III de en fazladır.

CII de kullanılan C02 oranı, III te kullanılandan daha çoktur.

DIII te üretilen glikoz oranı, II de üretilenden azdır.

EGrafiğin oluşmasına neden olan, en önemli faktör ortam sıcaklığıdır.

Soru 9

Fotosentezdeki devirsiz fotofosforilasyon re­aksiyonlarında, su molekülleri; I.NADPH2 nin sentezlenmesinde II.Karbon dioksit ile doğrudan reaksiyona gire­rek organik besin sentezinde III.Atmosfere verilecek, serbest oksijenin oluştu­rulmasında şeklindeki olaylardan hangilerini gerçekleştir­mek için kullanılmaz?

AYalnız I

BYalnız II

CI ve II

DI ve III

EI,II ve III

Soru 10

Klorofilli bakterilerin bazıları, fotosentez olayında H20 yerine H2S (hidrojen sülfü^ kullanırlar. So­nuçta, organik maddeye ek olarak kükürt (S) açı­ğa çıkarırlar. Bu bakterilerin fotosenteziyle ilgili olarak, aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

AAtmosferdeki oksijen oranını artırıcı etki yaparlar.

BBesin üretimi sırasında, sitoplazmalarındaki klorofil pigmentlerini kullanırlar.

COrganik besin sentezi yapmak için ışığa ihtiyaçları yoktur.

DOrganik besinlerdeki karbonun kaynağı olarak, atmosfer C02 sini kullanmazlar.

EBesin üretmede gerekli olan enerjiyi inorganik maddeleri oksitleyerek elde ederler.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile